วิธีใช้ Oboki

กระบวนการ

ระยะเพาะ

ช่วงการเจริญเติบโต

ฤดูเก็บเกี่ยว

น้ำ 20L x Oboki 13ml ผสมและฉีด
น้ำ 20L x Oboki 20ml ผสมและฉีด
น้ำ 20L x Oboki 20ml - 40ml ผสมและฉีด
*พืชทั่วไปมีกำมะถัน 0.1 ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ต่อ 100 กรัม โอโบกิจะเพิ่มอย่างน้อย 20 เท่าถึง 200 เท่า

1. 2-3 ครั้ง/เดือน (เว้น 2 สัปดาห์) ฉีดพ่นเป็นระยะ

2. ควบคุมอัตราการเจือจางตามสภาพของพืช

3. กรณีเกิดโรคให้ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง (ช่วงเวลา 3-4 วัน) หลังจากผสมยาฆ่าแมลงแล้ว

How to